தமிழ் Portal - indiatips.in - Yaadhum Oore Yaavarum Kelir

தமிழ் PortalAll Categories


Pages


தமிழ்

Latest in தமிழ்

எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு.

எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு. There is salvat

கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த ஒன்றுநன்று உள்ளக் கெடும்.

கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த ஒன்றுநன்று உள்ளக் கெடும். Even if a person commits murderous injury, it will

நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று.

நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று. It is not right to forget the help rendered by someone; it is virtuou

எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண் விழுமந் துடைத்தவர் நட்பு.

எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண் விழுமந் துடைத்தவர் நட்பு. One would remember the friendship of those who h

மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு.

மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு. Never forget your ties with a flawless person

உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து.

உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து. A favour returned, is not to be based on quantum of favour d

தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக் கொள்வர் பயன்தெரி வார்.

தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக் கொள்வர் பயன்தெரி வார். Those who know the value of a favour, will

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின் நன்மை கடலின் பெரிது.

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின் நன்மை கடலின் பெரிது. If we delve into the real impact of a favour, done

காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.

காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது. A timely favour, however trivial its mater

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது A favour done, not as return for another, is more valuable th

Indiatips:திருக்குறள்|Thirukkural|

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு கற்றதனால் ஆய பயனென்

திருக்குறள்

திருக்குறள் அறத்துப்பால் 01-25 திருக்குறள் அறத்துப்பால் 26-50

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று.

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று. To be nasty when you can say nice words, is like tasting an unr

இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ வன்சொல் வழங்கு வது.

இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ வன்சொல் வழங்கு வது. Having seen the sweet benefits of pleasant words, why

சிறுமையுவு நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும் இம்மையும் இன்பம் தரும்.

சிறுமையுவு நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும் இம்மையும் இன்பம் தரும். A sweet word, said without the slightest spite,
Page Navigation: Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16 Next (All)

Most Viewed - தமிழ்

web
analytics