திருக்குறள் Portal - indiatips.in - Yaadhum Oore Yaavarum Kelir

திருக்குறள் PortalAll Categories


Pages


திருக்குறள்

Latest in திருக்குறள்

The Stock Market Membership

The Stock Market MembershipSome losses are fully normal. Apart from this very fundamental rule, a number of different guidelines have b

Tips Selalu Menang Ketika Main Poker

Jalan Ampuh Menang Texas Bola tangkas Online Uang Asli yakni dengan menganalisa kartu penghalang sangat berimbas dan memiliki peranan penting. Dalam sajian Texas Holdem poker on line uang makbul Indonesia, Anda har

The History Of Menswear - 1950 To 1959

The 1940s were extremely war orientated as Hitler took the reign of Germany and began a Great War across many continents. Although the war was on-going throughout almost all of the forties technology was instructed to advance to be able to outsmart the opposition within the war and that is when the

%$Quick Money spells ^% Powerful Lottery spells ^% Gambling spells $%#+27630654559 in australia,kenya,south africauk,usa

Powerful Money Spell If the following words seem to be coming from your mouth, then this may be the service you’ve been looking for: “I need to improve my financial situation, and I need to do it immediately. Not tomorrow, not the day after tomorrow. Today!” Here is what th

வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப் பிறவும் தமபோல் செயின்.

வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப் பிறவும் தமபோல் செயின். Responsible business is when a business-person, cari

சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்.

சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா உட்கோட்டம் இன்மை பெறின். It is righteous to speak words that are not devi

சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபால் கோடாமை சான்றோர்க் கணி.

சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபால் கோடாமை சான்றோர்க் கணி. Like a weighing scale

கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு.

கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு. The world will not think ill of one who has stumbled into po

கெடுவல்யான் என்பது அறிகதன் நெஞ்சம் நடுவொரீஇ அல்ல செயின்.

கெடுவல்யான் என்பது அறிகதன் நெஞ்சம் நடுவொரீஇ அல்ல செயின். When the heart falters to think unfairly, be alerted t

கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக் கோடாமை சான்றோர்க் கணி.

கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக் கோடாமை சான்றோர்க் கணி. Ups and downs in life are inevitable; noble s

தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர் எச்சத்தாற் காணப்ப படும்.

தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர் எச்சத்தாற் காணப்ப படும். Whether a person has been just or unjust in life, will be as

நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை அன்றே யொழிய விடல்.

நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை அன்றே யொழிய விடல். Even if some good comes out of the gains generated by being

செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி எச்சத்திற் கேமாப்பு உடைத்து.

செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி எச்சத்திற் கேமாப்பு உடைத்து. The wealth of one who has a balanced view,

தகுதி எனவொன்று நன்றே பகுதியால் பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின்.

தகுதி எனவொன்று நன்றே பகுதியால் பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின். Neutrality is a great virtue when one practices impartial

எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு.

எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு. There is salvat
Page Navigation: 1 2 3 4 5 6 7 8 (All)

Most Viewed - திருக்குறள்


web
analytics